Leveringsvoorwaarden

ELVI Tuincomfort is specialist in: Houten en glazen theehuizen, hobbykassen, kweekaccessoires, vuilcontainer-ombouwen, tuinkasten, tuinkisten, fietsbergingen, opbergsystemen voor in de tuin en plantenbakken.

Wij houden ons het recht voor bij duidelijke fouten, die te mogen rechtzetten en als dit een prijs betreft, de juiste prijs te berekenen en als het een artikel is, het juiste artikel te leveren.

Verkoop-, leverings en betalingsvoorwaarden van ELVI Tuincomfort.
Onderstaande verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door ELVI Tuincomfort te Leersum hierna te noemen verkoper en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 3015 2334

ALGEMENE VOORWAARDEN ELVI TUINCOMFORT  1 juni 2017

Artikel 1: Definities en identiteit ELVI Tuincomfort

Elvi Tuincomfort
Honingraat 9 (geen bezoekadres)
3956 HG LEERSUM
M. 0031 (0)6-54 68 39 71
elvi@blokhut.com

KvK-nummer: 301.52334
BTW-nummer: NL184170199B01

Klant:                     de wederpartij van ELVI.

Overeenkomst:    de overeenkomst tussen ELVI en Klant.

Partijen:                ELVI en Klant gezamenlijk.

Schriftelijk:           door middel van een door partijen ondertekend document, een brief of e-mailbericht.

Voorwaarden:      deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1          De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en Overeenkomsten van ELVI.

2.2          Andersluidende voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3        Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst laat de
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door
geldige bepalingen die de strekking van die nietige of vernietigde bepalingen zo goed mogelijk benaderen.

2.4       Indien de Overeenkomst en de Voorwaarden onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de
Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomst
3.1      Alle aanbiedingen van ELVI zijn vrijblijvend.

3.2       Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien ELVI een order van Klant schriftelijk aanvaardt en/of met de
uitvoering  daarvan aanvangt. ELVI heeft te allen tijde het recht om een order zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3          Klant garandeert dat de in het kader van het plaatsen van een order verstrekte informatie juist en volledig is.

3.4          Kennelijke (type-)fouten en vergissingen op de website(-s) en/of in de aanbiedingen van ELVI binden ELVI niet.

3.5          Indien de Overeenkomst via de website(-s) van ELVI tot stand komt, treft ELVI passende technische en organisatorische  maatregelen ter beveiliging van de (overdracht van) data en zorgt ELVI voor een veilige online omgeving.

3.6          De installatie en/of montage van producten wordt niet door Elvi verricht. Indien gewenst is Elvi in staat om Klant in contact te brengen met een kundige monteur. Dit is een kosteloze service van  Elvi. Elvi is nooit partij bij de overeenkomst van opdracht tussen Klant en de betreffende monteur. Elvi is derhalve ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die op enigerlei wijze samenhangt met de montage.

 Artikel 4: Prijs

4.1          Tenzij anders aangegeven, zijn de door ELVI opgegeven prijzen in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW) en heffingen van  overheidswege geldend op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

4.2          Alle door ELVI genoemde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.

 

Artikel 5: Betaling

5.1          Betalingen dienen te geschieden bij het indienen van de order via de website van ELVI of – indien de order anders
dan via de website(-s) bij ELVI wordt geplaatst- binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door ELVI aan te geven wijze,  in Euro’s en zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die Klant op ELVI heeft of meent te hebben.

5.2          Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim. Zulks zonder dat een voorafgaande   ingebrekestelling nodig is. ELVI is in dat geval gerechtigd om zonder nadere aankondiging de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of geheel te beëindigen. Zulks met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van ELVI voor schade die daardoor mocht ontstaan.

5.3          Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is Klant een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een gedeelte
van een maand. Zulks tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.4          Alle redelijke kosten die ELVI maakt in verband met de incasso, in of buiten rechten, zijn voor rekening van Klant.

5.5          In geval van overlijden of faillissement van Klant zijn de vorderingen van ELVI op Klant onmiddellijk opeisbaar.

5.6         Door Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten
en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, ook indien Klant vermeldt dat betaling betrekking heeft
op een latere factuur.

Artikel 6: Levering en uitvoering Overeenkomst

6.1          Levering van zaken geschiedt (voor zover mogelijk) op het door Klant opgegeven adres. In voorkomende gevallen zijn de betreffende pakketten en/of de voertuigen waarmee het transport geschiedt dusdanig omvangrijk dat het praktisch niet mogelijk is om het betreffende adres te bereiken en de zaken hier te leveren. In dergelijke gevallen is het aan de chauffeur om te bepalen alwaar de zaken veilig kunnen worden afgeleverd.

6.2          Door ELVI opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van deze termijnen geeft Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen of schadevergoeding.

6.3          Bij een overschrijding van de leveringstermijn met 30 dagen of een hiervan afwijkende, tussen partijen overeengekomen termijn is Klant gerechtigd de Overeenkomst kosteloos schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal ELVI de door Klant betaalde prijs binnen 14 dagen terugbetalen.

6.4          Indien Klant (i) weigert door ELVI te leveren zaken af te nemen of (ii) levering op het door Klant opgegeven adres onmogelijk is, is ELVI gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan. Indien Klant niet binnen twee maanden afneemt, is ELVI gerechtigd deze zaken aan een derde te verkopen dan wel te vernietigen. De hieraan verbonden kosten en hieruit voortvloeiende schade zijn voor rekening van Klant.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht en ontbinding

7.1          Klant kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag waarop Klant of een vooraf door Klant aangewezen derde de door ELVI geleverde zaken heeft ontvangen of:

– als de levering bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant of genoemde derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen of;

– als de Overeenkomst voorziet in een regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant of genoemde derde de eerste zaak heeft ontvangen.

7.2          Tijdens de bedenktijd zal Klant zorgvuldig omgaan met de geleverde zaak en de verpakking. Klant zal deze zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak wenst te behouden.

7.3          Zaken dienen in onbeschadigde staat, inclusief bijbehorende documentatie en accessoires, in de originele verpakking en conform de door ELVI verstrekte instructies aan ELVI te worden geretourneerd.

7.4          Als Klant gebruik maakt van het in artikel 7.1 genoemde herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd aan ELVI door middel van het modelformulier voor herroeping of door middel van een andere, ondubbelzinnige aan ELVI gerichte schriftelijke verklaring.

7.5          Als Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen (ten hoogste) de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.6          Door Klant betaalde bedragen zullen uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping door ELVI worden terugbetaald op het door Klant voor de betaling gebruikte rekeningnummer.

7.7          Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat zaken niet leverbaar zijn, is ELVI gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

7.8 In geval van maatwerk in de zin van artikel 6:230p sub f 1° BW heeft Klant geen herroepingsrecht.

 

Artikel 8: Klachten, reclames en gebreken

8.1          Alle op de website en in digitale en/of gedrukte documentatie en advertenties van ELVI opgenomen afbeeldingen, modellen, getallen,  maat- en gewichtsopgaven en overige omschrijvingen worden getoond c.q. verstrekt bij wijze van aanduiding en kunnen niet worden geacht (volledig) overeen te stemmen met de door ELVI te leveren zaken. Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Tenzij anders overeengekomen, geldt dit ook voor aan Klant getoonde proefmodellen.

8.2          Klant dient op het moment van levering te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de Overeenkomst. Zichtbare gebreken, tekorten en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden vermeld en binnen 24 uur na levering schriftelijk en gemotiveerd bij ELVI te worden gemeld.

8.3          Gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet door Klant hadden kunnen worden geconstateerd, moeten terstond, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat Klant hiermee bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn schriftelijk en gemotiveerd bij ELVI worden gemeld.

8.4          Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen gemotiveerd te worden ingediend bij ELVI, waarbij gebruik dient te worden gemaakt van de in artikel 1 vermelde contactgegevens. Klachten worden binnen 14 dagen na de dag van ontvangst ervan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, ontvangt Klant binnen genoemde termijn een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een antwoord kan verwachten.

8.5          Alle rechtsvorderingen van Klant jegens ELVI ter zake eventuele gebreken, tekorten en afwijkingen verjaren na afloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

8.6          De kosten van terugzending van gebrekkige zaken zijn voor rekening van ELVI.

8.7          Indien de geleverde zaken een gebrek vertonen, heeft ELVI de keuze de betreffende zaken te herstellen, te vervangen dan wel de factuurwaarde ervan te vergoeden. ELVI is daartoe niet verplicht indien gebreken zijn ontstaan als gevolg van: oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik en de niet-naleving van onderhouds- en gebruiksvoorschriften; normale slijtage; (de-)montage/installatie, reparatie, wijziging of bewerking van het geleverde door Klant of derden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en Overmacht

9.1          In situaties waarin Klant jegens ELVI recht heeft op schadevergoeding, geldt dat ELVI voor niet meer aansprakelijk is dan voor directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. ELVI is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder gederfde winst en door derden geleden schade.

9.2          ELVI is niet aansprakelijk voor (i) schade als gevolg van de in artikel 8.7 genoemde omstandigheden, (ii) schade die Klant mocht lijden doordat na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat zaken niet kunnen worden geleverd of (iii) in geval van buiten Nederland geleverde en/of gemonteerde zaken: schade die Klant mocht lijden doordat deze zaken niet voldoen aan de ter plaatse geldende technische eisen, normen en/of voorschriften.

9.3          Indien op ELVI enige aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van ELVI wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

9.4          In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen en verweren van Klant jegens ELVI één jaar.

9.5          Klant vrijwaart ELVI tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

9.6          ELVI is in geen geval aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie, programmatuur en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, in- en uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke zaken.

9.7          ELVI kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat ELVI haar verplichtingen had moeten nakomen.

9.8          In geval van overmacht kunnen partijen de verplichtingen op grond van de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan twee maanden zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1        Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

10.2        Alle geschillen tussen ELVI en Klant worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Elvi Tuincomfort
Honingraat 9 (geen bezoekadres)
3956 HG LEERSUM
M. 0031 (0)6-54 68 39 71
elvi@blokhut.com